• ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap
  • ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap
  • ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap
  • ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap
  • ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap

ID : 35416

ජොන්සන්ස් බේබි සබන් Johnon’s baby soap

34, palliyawattha , weliveriya

Rs110.00 (Fixed)

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පුංචි පැංචන්ට වගේම දැන් වැඩිහිටි ඔබටත් පහසු මිලකට ජොන්සන්ස් බේබි සබන් පාවිච්චි කරන්න 🧼🫧

අන් සියලු නිශ්පාදන වලටත් වඩා මිල අඩු අතර ගුණාත්මක බව එලෙසින්ම අත් විදින්න💦💫

කිරි සහ මල් සුවද යන වර්ග දෙකෙන්ම මිලදී ගත හැක 🌸🧊🥛🤩

☎️ අමතන්න 077 5874336 

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top