• පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ
  • පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ
  • පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ
  • පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ
  • පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ

ID : 35979

පර්චස් 40 ඉඩමක්පහා නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ

551, Pitipana South, Homagama.

Rs550,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පිටිපන දකුණ දහම් මාවතේ පිහිටි-129 බස් පාරට මීටර් 500 ක දුරින්, පර්චස් 40 ක ඉඩම, නිවසක් ද සහිත ය .. 

විදුලිය ., ළිං ජලය , දෙපසකින් ඉදිකල තාප්පය, නිරවුල් ඔප්පු ,

NSBM හරිත විශ්ව විද්‍යාලයට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික පාසලට විනාඩි 10 යි.. ඉඩමට පැමිණීමට තාර දැමූ අඩි 20 මාර්ගය ද සහිතයි. ඉක්මණින් විකිණීමට තිබේ..

විමසීම් :- 0112714546 

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top