• මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට
  • මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට

මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට

68/B,Kuswala,Raddolugama

Rs3,100,000.00 (Negotiable)

Price : Rs3,100,000.00 (Negotiable)
Date : January 14, 2021
Location : 68/B,Kuswala,Raddolugama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට ,

ජල විදුලිය සහිත නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති නිවස සහිත මෙම ඉඩම ඉතා වටිනා මුදලකට , විස්තර දැනගැනීමට අමතන්න. 0779076832

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

68/B,Kuswala,Raddolugama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top