• රතු ලුණුමිදෙල්ල ලී (සිවිලිම් සදහා ඉරන ලද )
  • රතු ලුණුමිදෙල්ල ලී (සිවිලිම් සදහා ඉරන ලද )
  • රතු ලුණුමිදෙල්ල ලී (සිවිලිම් සදහා ඉරන ලද )
  • රතු ලුණුමිදෙල්ල ලී (සිවිලිම් සදහා ඉරන ලද )

ID : 36624

රතු ලුණුමිදෙල්ල ලී (සිවිලිම් සදහා ඉරන ලද )

Buthpitiya

Price On Call

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

නිවසක සිවිලිමක් සදහා රතු ලුණුමිදෙල්ල ගසකින් ඉරන ලද උසස් තත්වයේ ලී තොගයක් විකිණීමට ඇත.

එක් ලෑල්ලක දිග අඩි – 6 1/2′

එක් ලෑල්ලක පළල – අගල් 6”

ලෑලි අඩි 750ක් පමණ ඇත. 

අඩියක් – රු.115.00

 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.. 

ලිපිනය – බුත්පිටිය (ගම්පහ)

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top