• වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
  • වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
  • වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
  • වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
  • වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට

වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට

Mapegamuwa

Rs120,000,000.00 (Negotiable)

Price : Rs120,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : March 5, 2023
Condition : Used
Warranty : No
Location : Mapegamuwa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

Land 120 p

House with 3 bedrooms (one with Ac) bath room with hot water, kitchen, veranda ,car park

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Mapegamuwa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top