Dell Optical Mouse MS116

Dell Optical Mouse MS116

Uteczone ( කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය ඉදිරිපිට  ) මෙම විශේෂ මිල අඩු කිරීම තොග අවසන් වනතුරු පමණයි. Deion: Connectivity Technology Wired Battery Type NA Movement resolution (DPI) 1000 dpi🖰 Weight 90 g (3.17 oz)...

JBL BOOMBOX 2 XL SPEAKERS

JBL BOOMBOX 2 XL SPEAKERS

🥁🎧😍 𝐉𝐁𝐋 𝐁𝐎𝐎𝐌𝐒 𝐁𝐎𝐗 2 𝐗𝐋  𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐑𝐆𝐁 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘  𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓  𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌  𝘼𝙑𝘼𝙄𝙇𝘼𝘽𝙇𝙀 𝙄𝙉 𝙎𝙏𝙊𝘾𝙆𝙎 𝙉𝙊𝙒!🎵🎷😍 (🅟︎🅡︎🅘︎🅒︎🅔︎ – 7490/=🔥) -𝐁𝐎𝐎𝐌𝐒 𝐁𝐎𝐗 𝐅𝐄𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒:-  – 𝘽𝙇𝙐𝙀𝙏𝙊𝙊𝙏𝙃 – 𝙍𝙀𝘾𝙃𝘼𝙍𝙂𝙀𝘼𝘽𝙇𝙀 – 𝙃𝙄𝙂𝙃 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙏𝙔 𝙎𝙊𝙐𝙉𝘿 – 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍 𝘽𝘼𝙎𝙎 – 𝙁𝙈 𝙍𝘼𝘿𝙄𝙊...

Banquet Management System

Banquet Management System

Hello, we are SunTec Information Systems Pvt Ltd and we specialize in developing top-of-the-line Banquet Management System.  Features of the System 1. Handling Inquiries  2. Create quotations  3. Make...

land in bandarawela

land in bandarawela

400 m to colombo badulla main road 8 feet conceate road elcticity & waer line MBRO report approved server paln

1gb Ddr3 Vga Gt-N210

1gb Ddr3 Vga Gt-N210

Geforce gt-n210 Ddr3 1gb vga card for sale . 3months warranty 1 to 1 replacement.  Please contact for more details.  072 7799974  0721100703

Intel Core i5-7500 Gaming PC

Intel Core i5-7500 Gaming PC

⭕Intel® Core™ i5-7500 Processor6M Cache, up to 3.80 GHz⭕B250 Motherboard ⭕DDR4 8GB Ram (Upgradable)⭕240GB M.2 SSD (Upgradable)⭕500GB HDD (Upgradable)⭕600W supply⭕Golden field 1098B case with 1 RGB fan...

Dell Inspiron 5410

Dell Inspiron 5410

•Purchase date – 29.03.2022 •Mode: DELL 5410, i7, 11390H  •Storage: 8GB, 512SSD •Color: Peach •Warranty: 2 years  •OS: 64bit •Fingerprint authorization available •Windows 11 Home single language, vers...

SHARP Karaoke Bluetooth Speaker

SHARP Karaoke Bluetooth Speaker

SHARP Karaoke Bluetooth Speaker with very good condition. 02 mics can be plugged and one mic comes with this.  02 Pen-drives can be plugged, Good Bass and equalizer buttons.   

Feathertouch 🪶 newborn baby quilted cotsheets

Feathertouch 🪶 newborn baby quilted cotsheets

Soft double layer quilt to give sleep comfort to Newborn baby Easy to use  Easy to wash Fast sun dry Soft as a feather Size 24″ X 18″  Beautifullly finished with two tiers of soft lace Cash on delivery 

Haino Teko Germany Smart Watch GP-9 Combo of 2 Smart Watch Round and Series 8 Pen Leather Belt and Leather Wallet In 1 Gift Box

Haino Teko Germany Smart Watch GP-9 Combo of 2 Smart Watch Round and Series 8 Pen Leather Belt and Leather Wallet In 1 Gift Box

Haino Teko Germany Smart Watch GP-9 Combo of 2 Smart Watch Round With Combo PackDeionHD Full Display Smart WatchBluetooth Call and Smart Notification You Will Get in Your HandBody Temperature Measurem...

Ladies handbag

Ladies Handbag Handmade Material ~ t-shirt yarn Made to orders

Institute Management System

Institute Management System

Hello, we are SunTec Information Systems Pvt Ltd. Our company specializes in developing the most efficient Institute Management System available.  Features of the System. 1. Inquiries handling  2. Stu...

USB Bluetooth MP3 WMA FM AUX Decoder Board Audio Kit with remote 12V

USB Bluetooth MP3 WMA FM AUX Decoder Board Audio Kit with remote 12V

Product details of Bluetooth Audio Module MP3 WMA Player MP3 decoder with Board Module w/SD Card Slot/USB 2.0 Port/FM/Remote Display (7-12V) Basic Information: Bluetooth Audio Module MP3 WMA Player MP...

Dolomite Buddha Statues| ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා

Dolomite Buddha Statues| ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා

Dolomite Buddha Statues| ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමාඅඟල් 08 සිට අඩි 2.5 දක්වා උසින් යුතු ඩොලමයිට් බුදු පිලිම 🎁 Order Now 🎁🚚 🏘️🏠️ නොමිලේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.🏘️🏠️📩 ඇණවුම් කිරීමට👈නම , ලිපිනය හා දුරකථන අංක ද...

Sofa Repair Service

Sofa Repair Service

Repair your sofa guaranteed with quality.To change the color of your chair at an affordable price.

Freight Forwarding Software Solution

Freight Forwarding Software Solution

We are stable software Solution Company that offers you the best software solutions and we provide that under your budget. After the installation, we give you our full support with clear guidelines. S...

Insta 360 X3

Insta 360 X3

Dual-Mode 360 & Standard Pocket Camera 1/2″ Sensor, 72MP 360° Photos 5.7K Dual-Lens 360 Auto-Stitched Capture 4K Single-Lens Standard Camera Mode 2.29″ LCD Touchscreen 6-Axis Gyroscope FlowState Stabi...

Wedding Dress for Sale or rent

Wedding Dress for Sale or rent

A beautiful wedding dress is available for sale.Good quality dress and used only once for my wedding. Suitable for Size UK 10-12. Adjustable back open. Can-can is also available if needed. Available f...

Top