• සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්

සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්

siddamulla,piliyandala

Rs13,500,000.00 (Negotiable)

Price : Rs13,500,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : December 22, 2020
Beds : 2
Baths : 1
Land size : 12.5
House Size : 0
Location : siddamulla,piliyandala
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්.
ඉඩමේ සිට Food City එකට මීටර් 200
පර්චස් 12.5 ඉඩම.
?️?
සීග්‍රයෙන් දියුණු උන කොට්ටාව පුරවරයෙන්
කොට්ටාවට මිනිත්තු 10
පිලියන්දලට මිනිත්තු 10
කැස්බෑට මිනිත්තු 10 ක දුර.
මුලු ඉඩමම ලක්ශ 135 
ඉක්මනින්ම විකිනීමට.
0762269377

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

siddamulla,piliyandala
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top