• ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නියන්

ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නියන්

Gampaha
Date : February 8, 2019
Job Type : Contractual
Role / Designation : ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නි
Company / Employer : Wijaya House Dress Makers
Gender preference : Female
Location : Gampaha
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පලපුරුදු ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නියන් ගම්පහ ප්‍රදේශය අවටින් අවශ්‍ය කර ඇත.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Gampaha
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Profile Picture
Pasindu
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top