• නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට
  • නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට
  • නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට
  • නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට
  • නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට

ID : 36948

නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිනීමට

නො,331 තේවත්ත පාර කොරළීඉම ගෝනපොල හන්දිය

Rs625,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

කොළබ හොරණ 120 බස් පාරෙන් කිලෝමීටර් 1/2 ක් ඇතුලත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති දැනටමත් අමතර අදායමක් ලබන නිවාස සහ ව්‍යාපාර ස්ථානය පර්චස් 15 විකිණීමට ඇත 

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top