• ලූනූ මිදෙල්ල ගසක් හා කොට්ටම්බා ගසක් හෝ දොඹ ගසක් අවශ්‍ය වී ඇත
  • ලූනූ මිදෙල්ල ගසක් හා කොට්ටම්බා ගසක් හෝ දොඹ ගසක් අවශ්‍ය වී ඇත
  • ලූනූ මිදෙල්ල ගසක් හා කොට්ටම්බා ගසක් හෝ දොඹ ගසක් අවශ්‍ය වී ඇත

ලූනූ මිදෙල්ල ගසක් හා කොට්ටම්බා ගසක් හෝ දොඹ ගසක් අවශ්‍ය වී ඇත

1/39 Kalaeliya Road Kapuwatta

Rs25,000.00 (Negotiable)

Price : Rs25,000.00 (Negotiable)
Date : May 18, 2021
Type : Garden
Location : 1/39 Kalaeliya Road Kapuwatta
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

මෝරපු ලූනූ මිදෙල්ල ගසක් හා කොට්ටම්බා ගසක් හෝ දොඹ ගසක් හොයනවා ජාඇල අවටින්. තියනවානම් 0760610300 කෝල් හරි මැසෙජ් හරි කරන්න.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

1/39 Kalaeliya Road Kapuwatta
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top