• හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
  • හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.

ID : 31204

හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.

Habarakada

Rs8,000,000.00 (Negotiable)

Type : Garden
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

හෝමාගම, හබරක්ඩ ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් විකිණීමට ඇත.

උද්‍යානය සමඟ ඉඩම, පර්චස් 11 කි.  

විදුලිය, නල ජල සැපයුම සමඟ.

බොහෝ විට යුවලක් සඳහා සුදුසු නිස්කලංක පරිසරය. 

ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න :0714488644

විකුණුම් මිල – ලක්ෂ 80

House for sell in Homagama, Habarakda

Purchase 11 land with the Garden 

Three phase electricity 

Pipe borne water supply 

Mostly suitable for a couple 

Contact only buyers :0714488644

Selling Price – 8Mn

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top