• කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්
  • කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්
  • කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්
  • කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්
  • කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්

ID : 31396

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්

Kiridana

Rs4,000,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
Land Type : Commercial
Land size : 45
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

සංවර්ධන වෙමින් පවතින අරන්දර මොරොන්තොට මාර්ගයට මුහුණලා 

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 800m දුරින් 

කෑගල්ල නගරයට 13km

දුරින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත 

ඉඩමේ තැනිතලා ඉඩමක් වේ 

ඉඩමේ එක් පසක කොටසක් කුබුරු ඉඩමක් වේ 

0754396231

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top