• කෑගල්ල ගලිගමුවට ආසන්න අගනා වගා කිරීම සදහා සැකසූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • කෑගල්ල ගලිගමුවට ආසන්න අගනා වගා කිරීම සදහා සැකසූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • කෑගල්ල ගලිගමුවට ආසන්න අගනා වගා කිරීම සදහා සැකසූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • කෑගල්ල ගලිගමුවට ආසන්න අගනා වගා කිරීම සදහා සැකසූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

කෑගල්ල ගලිගමුවට ආසන්න අගනා වගා කිරීම සදහා සැකසූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Galigamuwa

Rs4,250,000.00 (Negotiable)

Price : Rs4,250,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : January 10, 2021
Location : Galigamuwa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

ඉඩම පරීක්ෂා කිරීමට පැමිනෙන විට දිනයක් වේලාවක් වෙන්කර පැමිනීමට කාරුනික වන්න.බ්‍රොකර්කරුවන් අනවශ්‍යයි.ගැනුම්කරුවන් වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න්.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Galigamuwa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top