• ගිණුම්කරණ, බදු උපදේශන, ලේකම්, මානව සම්පත්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුදල් උපදේශන සේවා

ගිණුම්කරණ, බදු උපදේශන, ලේකම්, මානව සම්පත්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුදල් උපදේශන සේවා

136/28, Maha Vidyala Mawatha, Colombo-13

Rs2,000.00 (Negotiable)

Price : Rs2,000.00 (Negotiable)
Date : January 30, 2021
Services type : Other Services
Location : 136/28, Maha Vidyala Mawatha, Colombo-13
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

අපගේ සේවාවන්

ගිණුම්කරණ සේවා

> පරිගණකගත ගිණුම්කරණය

> පොත් තැබීම

> අවසාන ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම

> මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීම

> කළමනාකරණ ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම

බදු උපදේශන සේවා

> බදු උපදේශනය

> බදු සැලසුම් කිරීම

> බදු ගණනය කිරීම

> බදු ගෙවීම් හැසිරවීම

> බදු වාර්තා ගොනුකිරීම

ලේකම් සේවා

> සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම

> ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා

> සමාගම් ලේකම් සේවා

මානව සම්පත්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුදල් උපදේශන සේවා

රහස්‍යභාවය සැමවිටම සුරකිනු ලබයි.

වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකතන හා සම්බන්ද වන්න.

•0776 118089

•0777 882044

• 0117 695041

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

136/28, Maha Vidyala Mawatha, Colombo-13
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top