• වටහා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය
  • වටහා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය
  • වටහා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය
  • වටහා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය

වටහා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය

weralugama

Rs23,000.00 (Negotiable)

Price : Rs23,000.00 (Negotiable)
Date : February 19, 2020
Type : Food
Location : weralugama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

වටානා පරිප්පු අබරන යන්ත්‍රය ඉක්මනින් විකිණීමට . Dileepa 0764772591

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

weralugama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top