• වෙලුනු ගොම පොහොර
  • වෙලුනු ගොම පොහොර
  • වෙලුනු ගොම පොහොර

වෙලුනු ගොම පොහොර

Haragama

Price On Call

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : May 6, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Haragama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

5kg=150

ඔබේ ගෙවතු වගාවට උචිත උසස් තත්වයෙ වෙලුනු ගොම පොහොර (දහයිය කවලම් කර නොමැති) Paba eco fertilizers  අපෙන් ඔබට මිලදි ගත හැකිය..  

You can buy high quality dried manure (not mixed with dung) Paba eco fertilizers suitable for your home garden from us.

T.P. 075 076 1728 ,

whatapp- 077 475 1537

2.5KG= රු179.99

5KG=රු299.99

10KG=රු699.99

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Haragama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top