• හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale
  • හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale
  • හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale
  • හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale
  • හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale

හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale

438/1A, Dutugamunu Road, THalangama North, Thalangama, Battaramulla

Rs115,000.00 (Negotiable)

Price : Rs115,000.00 (Negotiable)
Date : August 25, 2020
Type : Industry Tools & Machinery
Location : 438/1A, Dutugamunu Road, THalangama North, Thalangama, Battaramulla
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

හඳුන්කුරු මැෂිම (ස්වයංක්‍රීය) විකිණීමට ඇත – Incense Stick Machine for sale

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

438/1A, Dutugamunu Road, THalangama North, Thalangama, Battaramulla
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top